DHL godkender IKKE certifikater fra fremmede klubber hvis

udstillingsdatoen er ens med en DHL udstilling

DHL's udstillingsregler

§1

Alle hunde med en anerkendt stambog kan deltage på udstillinger/skuer.

Ved verserende sager i DHL, angående avl og udstilling, kan DHL midlertidigt udelukke personer fra deltagelse, på udstilling og arrangementer, pga. bidske hunde eller andre årsager. Hvis dette besluttes af bestyrelsen.

§2

Hunde der deltager på DHL's udstillinger/skuer, skal have gyldig vaccinationsattest, samt lovpligtig ansvarsforsikring, begge dele skal kunne fremvises.

Hunde med DHL stamtavler, der er tilmeldt avlskåring, og som nægtes retten til avl, vil i tilfælde af, at det er laminerede stamtavler blive "hullet" med et "nøglehul" i hvert hjørne, hvis det er en stamtavle af den type der ikke er lamineret, vil der blive påført et stort stempel med påskriften "avlsforbud". Dette fraviges ikke!

Lejlighedsvis ID kontrol af én eller flere af de tilmeldte hunde kan forekomme!


§3

I baby, hvalpe- og unghundeklasse tilmeldes hunden i henhold til den alder hunden har på udstillingsdagen, 

Der gives IKKE dispensation til start i baby klasse der skal baby minimum være 12 uger gammel.

Ved registrering af championater, må kun ét certifikat være fra en samarbejdende forening, resten skal være erhvervet på en DHL eller DHL specialklub udstilling.


§4

Kastrerede hanhunde, og hanhunde, der ikke har 2 synlige testikler, eller som ikke ligger på normal plads i pungen samt tæver der har fået fjernet livmoderen, kan ikke udstilles, men kan tilmeldes i klassen: udenfor bedømmelse.

Hunde fra hjem eller kennel, hvor der indenfor 1 måned før udstillingen/skuet har været smitsom sygdom, kan ikke deltage i udstillingen/skuet.


§5

En hund må ikke udstilles under et andet navn, end det i stambogen er anført.

I dommerringen er det ikke tilladt at give hunden godbidder, benytte legetøj til motivation af hunden ej heller er det tilladt at benytte kamme eller børster.

Overtrædelse kan medføre diskvalificering af hunden.


§6

På internationale udstillinger, Find klasserne på tilmeldings blanketten. 


§7

På nationale udstillinger, Find klasserne på tilmeldings blanketten.


§8

En dommer må ikke være ejer af nogen af de, i dennes ring udstillede hunde.

For den fungerende ringsekretær gælder samme regler.

Hanner & tæver bedømmes hver for sig og for så vidt muligt hanner før tæver.

De hunde der indkaldes samtidig, skal være opstillet i samme klasse.


§9

Til stede i dommerringen under bedømmelsen, må uden udstillingslederens tilladelse, kun være dommeren, ringsekretær og evt. skrivende sekretær, dommeraspirant og én fører for hver hund.

Føreren skal bære hundens udstillingsnummer synligt under fremføringen og i øvrigt rette sig efter dommerens anvisninger.

Det er kun tilladt at skifte fører hvis dommeren er indforstået med dette.

Det er kun tilladt at overhale i nødvendige tilfælde, dette skal altid foregå venstre om, og må ikke være til gene for andre udstillere og deres hunde, da udstilleren ellers kan blive bedt om at forlade ringen med sin hund.


§10

Enhver utilbørlig kritik over en bedømmelse, dommerrapport eller nedsættende udtalelser om en fungerende dommer, kan medføre udelukkelse fra udstillinger og prøver efter DHL´s bestyrelses afgørelse.

Nedtagelse af de af udstillingsledelsen opsatte skilte, udeblivelse eller bortfjernelse af udstillede hunde uden udstillingslederens tilladelse, indenfor det tidsrum, hvor udstillingen er tilgængelig for publikum, kan også medføre udelukkelse.

Udstillere og hundefører skal i øvrigt følge enhver anvisning, der måtte gives af udstillingslederen eller

DHL´s officials.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at ovennævnte straffebestemmelse bringes i anvendelse i DHL´s bestyrelse.


§11

Der udleveres nummerskilte, som skal fæstnes synligt under fremføringen af hunden i dommerringen. Hver hund skal være forsynet med et passende halsbånd/udstilling line, line må ikke være mere end 75 cm. lang, og skal være tilpasset sin race. (Flexliner og hel kvæl er ikke tilladt). Person der handler  hunden SKAL være mindst 16 år


§12

Hvalpe, der er solgt på udstilling/skue, må først afleveres EFTER afslutning af arrangementet.


§13

Enhver dommers kendelse er inappellabel. (Kan IKKE appelleres).


§14

HALEKUPERING

Dansk opdrættede hunde, født efter 1.9.1991 skal have hel hale for at kunne deltage i udstillinger/skuer.

Dansk ejede hunde født efter 1.6.1996, skal uanset hvor i verden de måtte være opdrættet, have hel hale for at kunne udstilles i DHL.

Undtaget herfra er de, til enhver tid, i Dyreværnsloven undtagne racer.


§15

DHL påtager sig intet ansvar vedrørende de udstillede hunde, eller den skade disse måtte forvolde.


Udarbejdet af Forretningsudvalget 11. december 1980.


Revideret af bestyrelsen i juli 1996, januar 2006, maj 2008, februar 2010, juli 2013, juli 2015. August 2019.