DHL godkender IKKE certifikater fra fremmede klubber hvis

udstillingsdatoen er ens med en DHL udstilling

DHL's udstillingsregler


§1

Alle hunde med en anerkendt stambog kan deltage på udstillinger/skuer.

Ved verserende sager i DHL, angående avl og udstilling, kan DHL midlertidigt udelukke personer fra deltagelse, på udstilling og arrangementer, pga. bidske hunde eller andre årsager. Hvis dette besluttes af bestyrelsen.

§2

Hunde der deltager på DHL's udstillinger/skuer, skal have gyldig vaccinationsattest, samt lovpligtig ansvarsforsikring, begge dele skal kunne fremvises.

Hunde med DHL stamtavler, der er tilmeldt avlskåring, og som nægtes retten til avl, vil i tilfælde af, at det er laminerede stamtavler blive "hullet" med et "nøglehul" i hvert hjørne, hvis det er en stamtavle af den type der ikke er lamineret, vil der blive påført et stort stempel med påskriften "avlsforbud". Dette fraviges ikke!

Lejlighedsvis ID kontrol af én eller flere af de tilmeldte hunde kan forekomme!


§3

I baby, hvalpe- og unghundeklasse tilmeldes hunden i henhold til den alder hunden har på udstillingsdagen, 

Der gives IKKE dispensation til start i baby klasse der skal baby minimum være 12 uger gammel.

Ved registrering af championater, må kun ét certifikat være fra en samarbejdende forening, resten skal være erhvervet på en DHL eller DHL specialklub udstilling.


§4

Kastrerede hanhunde, og hanhunde, der ikke har 2 synlige testikler, eller som ikke ligger på normal plads i pungen samt tæver der har fået fjernet livmoderen, kan ikke udstilles, men kan tilmeldes i klassen: udenfor bedømmelse.

Hunde fra hjem eller kennel, hvor der indenfor 1 måned før udstillingen/skuet har været smitsom sygdom, kan ikke deltage i udstillingen/skuet.


§5

En hund må ikke udstilles under et andet navn, end det i stambogen er anført.

I dommerringen er det ikke tilladt at give hunden godbidder, benytte legetøj til motivation af hunden ej heller er det tilladt at benytte kamme eller børster.

Overtrædelse kan medføre diskvalificering af hunden.


§6

På internationale udstillinger, Find klasserne på tilmeldings blanketten. 


§7

På nationale udstillinger, Find klasserne på tilmeldings blanketten.


§8

En dommer må ikke være ejer af nogen af de, i dennes ring udstillede hunde.

For den fungerende ringsekretær gælder samme regler.

Hanner & tæver bedømmes hver for sig og for så vidt muligt hanner før tæver.

De hunde der indkaldes samtidig, skal være opstillet i samme klasse.


§9

Til stede i dommerringen under bedømmelsen, må uden udstillingslederens tilladelse, kun være dommeren, ringsekretær og evt. skrivende sekretær, dommeraspirant og én fører for hver hund.

Føreren skal bære hundens udstillingsnummer synligt under fremføringen og i øvrigt rette sig efter dommerens anvisninger.

Det er kun tilladt at skifte fører hvis dommeren er indforstået med dette.

Det er kun tilladt at overhale i nødvendige tilfælde, dette skal altid foregå venstre om, og må ikke være til gene for andre udstillere og deres hunde, da udstilleren ellers kan blive bedt om at forlade ringen med sin hund.


§10

Enhver utilbørlig kritik over en bedømmelse, dommerrapport eller nedsættende udtalelser om en fungerende dommer, kan medføre udelukkelse fra udstillinger og prøver efter DHL´s bestyrelses afgørelse.

Nedtagelse af de af udstillingsledelsen opsatte skilte, udeblivelse eller bortfjernelse af udstillede hunde uden udstillingslederens tilladelse, indenfor det tidsrum, hvor udstillingen er tilgængelig for publikum, kan også medføre udelukkelse.

Udstillere og hundefører skal i øvrigt følge enhver anvisning, der måtte gives af udstillingslederen eller

DHL´s officials.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at ovennævnte straffebestemmelse bringes i anvendelse i DHL´s bestyrelse.


§11

Der udleveres nummerskilte, som skal fæstnes synligt under fremføringen af hunden i dommerringen. Hver hund skal være forsynet med et passende halsbånd/udstilling line, line må ikke være mere end 75 cm. lang, og skal være tilpasset sin race. (Flexliner og hel kvæl er ikke tilladt). Person der handler  hunden SKAL være mindst 16 år


§12

Hvalpe, der er solgt på udstilling/skue, må først afleveres EFTER afslutning af arrangementet.


§13

Enhver dommers kendelse er inappellabel. (Kan IKKE appelleres).


§14

HALEKUPERING

Dansk opdrættede hunde, født efter 1.9.1991 skal have hel hale for at kunne deltage i udstillinger/skuer.

Dansk ejede hunde født efter 1.6.1996, skal uanset hvor i verden de måtte være opdrættet, have hel hale for at kunne udstilles i DHL.

Undtaget herfra er de, til enhver tid, i Dyreværnsloven undtagne racer.


§15

DHL påtager sig intet ansvar vedrørende de udstillede hunde, eller den skade disse måtte forvolde.


Udarbejdet af Forretningsudvalget 11. december 1980.


Revideret af bestyrelsen i juli 1996, januar 2006, maj 2008, februar 2010, juli 2013, juli 2015. August 2019. BIS REGLERHVEM KAN DELTAGE:

Alle hunde der på dagen har modtaget 1. præmie med certifikat i bedømmelsen i deres respektive klasser kan deltage.
På dobbelt udstillinger er det kun muligt at deltage såfremt du har modtaget dit certifikat i første bedømmelsen, altså i den bedømmelse hvor der er chance for at skulle ind og bedømmes sammen med andre hunde i samme race og klasse.


BÅND:

I første bedømmelse modtager du et bånd med en farve der svarer til klasse hunden har været stillet op i.
Når hver af de forskellige Bedste og BIS konkurrencer skal til at begynde, vil farverne på de bånd hundene der skal i ringen har modtaget, blive råbt op.
Eks. Alle dem der i dag har modtaget rødt-hvidt-rødt bånd.


NR. SKILTE:

Ved tilmeldingen / Indskrivningen fik du udleveret et nummerskilt, skiltet har hundens udstillings- / katalognummer påført.
Skiltet skal fæstnes synligt på venstre side af dig, enten på brystkasse eller overarm, sådan at dommerne tydeligt kan se nummeret.


HVAD KIGGER DOMMERNE EFTER:

BIS konkurrencen er som sådan ikke en skønhedskonkurrence, vi har allerede i bedømmelsen fastslået at din hund er en pæn racetypisk hund.
Dommerne i BIS lægger mærke til hvordan din hund præsentere sig i ringen, samt hvor god kontakt der er mellem dig og din hund når I går sammen, og om hunden i det hele taget går pænt ved siden af dig.
Eks. Hvis din hund er af en race der skal bære halen hen over ryggen når den går, ser dommerne efter, om den gør dét.


UDSTILLINGSLINE:

Det er vigtigt at du vælger en line der passer til hunden, linen skal ikke være for kort og heller ikke for lang (max. 75 cm)
Det er tilladt både at bruge udstillingsline og halsbånd med snor.
Det er bedst hvis hunden går med en løs snor, dommeren må ikke få opfattelsen af at hunden bliver ført eller kvalt.
Flexliner og liner med hel-kvæl er ikke tilladt.


HØJE LYDE:

Det er ikke tilladt at bære larmende sko i ringen, altså sko der når du går på gulvet giver en høj 'klonk' lyd.
Det er heller ikke tilladt at bruge larmende hjælpemidler f.eks. stok.
Hvis du skal snakke til din hund under konkurrencen skal det ske så lavmælt at de andre hunde ikke bliver forstyrret af det.

I baby og hvalpe BIS ser dommerne lidt mere gennem fingrene med snakken, end i de større klasser.


DRIVMIDLER:

Det er ikke tilladt at benytte sig af nogen som helst form for drivmidler, det være sig godbidder, kamme, børster, klikkere, pivedyr, eller andre genstande der får hunden til at gå pænere.


LUFT DIN HUND:

Husk at få luftet din hund inden konkurrencen, hvis hunden besørger eller tisser i ringen er det lig med en direkte diskvalifikation.


GANG:

Det er ikke tilladt at løbe, det gælder alle hunderacer, store som små.
Du må ikke gå helt oppe i hælene på den foran gående, kommer du for tæt på og der ikke er plads til at overhale, må du tilpasse din hastighed indtil det er muligt at komme udenom.
Hvis din hund slet ikke vil gå, eller hvis den gør meget, eller søger ud af ringen, eller ind mod midten, kan du med fordel tage din hund og forlade ringen, på en så rolig og fattet måde som muligt, så de andre hunde ikke bliver chikaneret yderligere.


OVERHALING:

Det er tilladt at overhale, hvis du overhaler må du kun overhale èn hund ad gangen, overhaling skal ske venstre om og på en måde så der altid er en fører mellem de to hunde.
Hvis en hund er søgt lidt ind mod midten og er stoppet op, er det selvfølgelig tilladt at passere den i det spor du går i.


FOKUS:

Hold fokus inde i ringen, og lad være med at gå og snakke med tilskuerne.


ANVISNINGER:

Du skal i øvrigt altid rette dig efter dommernes anvisninger, hvis dommerne ser noget din hund gør, der efter deres mening betyder, at den ikke længere er i betragtning til pladserne i Best In Show, beder de dig måske om at forlade ringen.
Eks. Tak for i dag til hund nr. 88.
Her gælder det igen om at komme ud af ringen på en så rolig måde at du ikke forstyrre de andre hunde.
Spørgsmål om hvorfor din hund ikke gik godt nok mv. kan sagtens vente til efter konkurrencen.
Vredesudbrud og lignede er selvsagt ikke velansete, men du er altid velkommen til at klage til kontoret over udfaldet af BIS konkurrencen.


TILSKUER:

Som tilskuer er det vigtig at du holder afstand til ringen (ca. en god meter) det gør at hundene i ringen kan koncentrere sig bedre.
Og det er yderst vigtigt at du holder andre hunde der ikke deltager i konkurrencen væk fra ringen.
Det er ikke tilladt at komme med tilråb eller klappe højt, eller lave andre larmende lyde der gør at hundene mister fokus på det de er i gang med.
Det er heller tilladt at pakke dine hundebure og andre pakkenelliker sammen, der er ingen grund til at skabe unødig støj i hallen under konkurrencerne, da det forstyrre deltagerene og deres hunde.


KONKURRENCEN UDGÅR:

Hvis der kun er én deltager i en af konkurrencerne udgår den helt, således at der altid er konkurrence om at blive 'bedste' i en klasse.


Copyright Danske Hundeejeres Landsforening 2018