LOVE FOR DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

§ 1. Navn og hjemsted.


Foreningens navn er DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING (DHL)

Dens hjemsted er sekretariatets adresse.


DHL er tilsluttet den internationale organisation "Alianz Canine Worldwide" (A.C.W.) Spanien. DHL’s bestyrelse, kan såfremt det skønnes nødvendigt, afbryde samarbejdet med det til enhver tid værende Internationale hovedforbund, og således fungere alene som en National forening, dog skal bestyrelsen i tilfælde deraf, bestræbe sig på, at finde samarbejde med en anden International organisation, for derved at bibeholde anerkendelsen og fortsætte udbredelsen af DHL.


§ 2. Foreningens formål.


Det er foreningens formål at fremme interessen for racehunde og virke for deres udbredelse, hvilket søges opnået ved:


a) At samle ejere og venner af racehunde.

b) At yde faglig viden til opdrættere indenfor DHL, for dér igennem at højne standarden for vore racehunde.

c) At føre stambog og indregistrere kennelmærker.

d) At afholde udstillinger og skuer samt møder af oplysende karakter.

e) At medvirke til oprettelse af specialklubber og lokalafdelinger ifølge §7 og §8.

f) At afholde kurser om ringsekretær og dommerarbejdet (rammerne for disse fastsættes af DHL´s bestyrelse).

g) At afholde dressurkurser og brugsprøver, hvor der er behov for det. (rammerne for disse fastsættes af DHL´s bestyrelse).

h) At søge samarbejde med andre danske og udenlandske hundeorganisationer.


§ 3. Foreningens medlemmer.


Stk. 1 - Som medlem kan optages enhver, der har interesse for racehunde, herfra dog undtaget hundehandlere og personer, der er dømt for dyremishandling og vanrøgt af dyr, eller personer der sælger hunde til hundehandlere, eller på anden måde handler imod DHL’s interesser og positive omdømme i tale eller virke.


Stk. 2 - Som medlem af DHL er man underlagt dansk lovgivning.


Stk. 3 - DHL´s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, disse er kontingentfrie.


Stk. 4 - DHL´s bestyrelse kan nægte at optage et nyt medlem, samt stambogføre for denne, hvis der findes vægtig grund hertil.


Stk. 5 - Alle medlemmer og de til DHL, ifølge § 7, tilsluttede specialklubmedlemmer, forpligtes til, at lade alle hvalpe stambogføre i DHL.


Stk. 6 - Som medlem af DHL giver man sit sammentykke til at DHL til hver en tid må komme på uanmeldt hjemmebesøg.


§ 4. Klubbens ledelse.


DHL´s højeste myndighed er generalforsamlingen.


Stk. 1 - Til at lede det daglige arbejde vælges en hovedbestyrelse, bestående af 1 formand og 1 kasserer og indtil 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.


Stk. 2 – Disse valg foregår blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Forslag til formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juli.

For at have anciennetet til at stille op til kassere, næstformand samt formandsposten skal man have været i bestyrelsen i minimun 1 år. 


Valgbar er alle medlemmer, der har været medlem af DHL i mindst de seneste 12 måneder forud for det eventuelle valg. Tidligere ekskluderede medlemmer som er optaget på ny, kan ikke opstille til bestyrelsesposter de første 5 år. Ved stemmelighed, skal der foretages omvalg, der kan således ikke foretages tilfældig lodtrækning om den eventuelle bestyrelsespost.


Stk. 3 – Bestyrelsen vælges for en 2-årig valgperiode. Formand og kasserer afgår på skift, således at der på lige år vælges kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges formand og op til 1 bestyrelsesmedlem.


Endvidere vælges der 1 suppleant for en 2-årig periode, genvalg kan finde sted.


Stk. 4 – Derudover vælges på skift hvert år, 1 revisor for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.


Stk. 5 – Til den daglige ledelse kan anvendes fornøden lønnet hjælp efter bestyrelsens skøn.


Stk. 6 – Formanden og kasserer, tegner foreningen DHL, og kan derfor ikke være fra samme husstand.


Stk. 7 – Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt.


Indkaldelse med oplysning om dagsorden udsendes med mindst 8 dages varsel, dog kan i påkommende tilfælde indkaldes med kortere varsel for at drøfte enkelte sager. Sekretæren fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 8 – Kassereren administrerer DHL´s midler og skal hvert år aflægge regnskab, revideret og godkendt af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet uddeles til samtlige på generalforsamlingens værende medlemmer.


Stk. 9 – Bestyrelsen skal på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsætte et stambogsudvalg, hvori stambogsføreren skal sidde.


Stk. 10 – Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmerne erholder refusion af udgifterne.


§ 5. Generalforsamlingen.


Stk. 1 – Generalforsamlingen er DHL´s højeste myndighed.


Stk. 2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned på Fyn.


Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse til medlemmerne.


Dagsordenen er følgende:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller / referent.

3. Formandens/Bestyrelsens beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

     Regnskabet sættes under afstemning for godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra medlemmerne.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af revisor / revisor suppleant.

11. Eventuelt (Herunder kan intet sættes til afstemning).


Stk. 3 – Stemmeret har et hvert fuldgyldigt medlem. Som fuldgyldigt medlem er man at betegne, hvis man har været medlem i DHL i mindst de senest 1 år.

Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt, ej heller pr. brev.


Stk. 4 - Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller SKAL være til stede på generalforsamlingen for at forslaget behandles.


Stk. 5 – Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen afgøres ved almindelig flertal, dog kan disse forslag sendes til urafstemning, såfremt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.


Stk. 6 – Såfremt 1 medlem ønsker en skriftlig afstemning på generalforsamlingen, skal dette efterkommes.


Stk. 7 – Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne ønsker det.

Denne begæring skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, der senest 1 måned efter anmodningen har pligt til at afholde generalforsamling og indkalde denne med mindst 14 dages varsel med oplysning af dagsordenen.


Stk. 8 – Stemmeret på ekstraordinær generalforsamling har hvert fuldgyldigt medlem.


Stk. 9 – Den af generalforsamlingens valgte referent, forpligter sig til at indsende et udførligt referat, senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdes.

Såfremt den valgte referent ikke overholder tidsfristen, har DHL’s bestyrelse ret til at udføre et referat for egen hånd.


§ 6. Kontingent og foreningsår.


Stk. 1 – Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende år.


Stk. 2 - Foreningsåret går fra 1/8 til 31/7.


Kontingent skal være betalt inden den 1/8, da man ellers mister sine medlemsrettigheder for de første 6 måneder af indeværende medlems år.


§ 7. Specialklubber.


Stk. 1 – Medlemmer af DHL kan i et antal af mindst 10 danne en specialklub for en enkelt hunderace eller racegruppe ved skriftlig henvendelse til DHL´s bestyrelse.

Formålet hermed skal være at højne standarden og udbrede kendskabet til racen eller racegruppen, og støtte DHL´s arbejde.


Stk. 2 – Specialklubben har ret til at optage medlemmer udenfor DHL´s medlemskreds.


Stk. 3 – Alle specialklubber er landsomfattende og der kan kun oprettes 1 specialklub for en enkelt race.


Stk. 4 – Specialklubben udarbejder selv sine love, der skal godkendes af DHL´s bestyrelse. Specialklubben afholder hvert år generalforsamling med aflæggelse af regnskab. Specialklubbens bestyrelse og suppleanter skal være medlem af DHL.


Stk. 5 – Specialklubben kan afholde udstillinger, skuer og prøver for racen eller racegruppen, når der er indhentet tilladelse fra DHL´s bestyrelse.


Stk. 6 – DHL alene fører stambog. Hunde der ikke kan optages i DHL´s stambog eller i en af DHL's anerkendte stambøger, kan ikke præmieres eller kåres på udstillinger eller skuer.


Stk. 7 – Enhver specialklub har pligt til at underrette DHL´s bestyrelse om sine vigtigste forehavende, bl.a. indsendelse af regnskab hvert år senest 8 dage efter afholdt generalforsamling. Referat fra generalforsamlingen skal indsendes hurtigst muligt efter mødet, til DHL´s bestyrelse.


Stk. 8 – DHL´s bestyrelse har ret til at deltage i og udtale sig på generalforsamlingen.


Stk. 9 – Intet medlem af DHL´s bestyrelse må være medlem af mere end 1 specialklubs bestyrelse.


§ 8. Udelukkelse.


Stk. 1 - DHL´s bestyrelse kan udelukke medlemmer, der overtræder DHL´s love, eller hvis klubben skønner det beviseligt, at medlemmet modarbejder DHL´s interesser i tale eller virke.


Stk. 2 - Et medlem kan udelukkes fra DHL´s udstillinger, skuer, prøver og div. internet grupper/sider, på grund af mistanke om smitsom  sygdom, dårlig opførsel, dårlig omtale af en dommer eller et bestyrelsesmedlem i dennes udførelse af sit hverv.


Stk. 3 - DHL´s bestyrelse kan på grund af vitterlig falske oplysninger ved stambogsoptagelse, udelukke medlemmer, hunde tilhørende den udelukkedes husstand vil samtidig være udelukkede fra stambogsoptagelse.

 

Stk. 4 - Hunde fra personer der er suspenderet fra DHL pga. overtrædelser af love og vedtægter, kan ikke stambogsføres eller avlskåres i DHL. Som ejer/handler af en hund fra en suspenderet person, vil du heller ikke have mulighed for at avle og stambogsføre på disse hunde i DHL. 

For gyldige medlemmer af DHL som samarbejder med suspenderede personer, kan medføre en suspendering af medlemmet.


§ 9. DHL´s opløsning.


Stk. 1 – DHL´s opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 2 måneder efter.


Stk. 2 – DHL´s opløsning skal altid sendes til urafstemning blandt DHL´s medlemmer, og der skal være mindst ¾ af de indsendte stemmer for en opløsning både på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.


Stk. 3 - I tilfælde af opløsning træffes beslutning om, hvad DHL´s formue skal anvendes til, på den ekstraordinære generalforsamling. Formuen skal dog altid gå til et kynologisk formål.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. august 1979.


Revideret og godkendt på DHL´s generalforsamling d. 29. oktober 1995, d. 28. oktober 2007, d. 31. oktober 2009, 09. oktober 2010, samt d. 12 oktober 2013.


Sidst revideret og godkendt på DHL´s generalforsamling d. 14. oktober 2017.